The Apprenticeships English-Welsh Dictionary

Explore This Post

When you’re studying for your apprenticeship, you have the option to do part or all of your studying and assignments in Welsh.

Keep the TSW Welsh-English dictionary handy for essential apprenticeship translations.

Useful Welsh words and phrases for Information, Advice and Guidance / Gwybodaeth, Cyngor a Chanllawiau

English Cymraeg
Application and referral forms Ffurflenni cais ac atgyfeirio
Contact details Manylion cyswllt
Currency and Validity Arian a dilysrwydd
Data Protection Diogelu data
Email E-bost
Guidance Arweiniad
Information leaflets Taflenni gwybodaeth
Judge and give your opinion Barnwch a rhowch rhesymau am eich beirniadaeth
Monitoring process Broses fonitro
Reasonable judgement Dyfarniad rhesymol
Social media Cyfryngau cymdeithasol
Suitability and trend Addasrwydd a thuedd
Text Tecs
Website links Cysylltiadau gwefan

Discover the Information, Advice and Guidance Level 4

 

Useful Welsh words and phrases for managers and leaders / Rheolwyr ac Arweinwyr

English Cymraeg
Appraisal Gwethuso
Brand value Gwerth brand
Business case Achos busnes
Change Newid
Communication Cyfathrebu
Critical thinking Meddwl beirniadol
Delegation Dirprwyo
Development Datblygiad
Empowerment Grymuso
Finance Cyllid
Goals Nodau
Improvement Gwelliant
Innovation Arloesi
Leadership Arweinyddiaeth
Learning cycle Cylch dysgu
Learning style Arddull dysgu
Management Rheoli
Objectives Amcanion
Performance Perfformiad
Performance review Adolygiad perfformiad
Project Prosiect
Quality audits Archwiliadau ansawdd
Recruitment and selection methods Dylliau recriwtio a dethol
Signposting Cyfeirio
Skills gap Bwlch sgiliau
Stakeholders Rhanddeiliaid
Strategy Strategaeth
Teams Timau
What’s in it for me? Beth sydd ynddo i mi?

Fully funded ILM apprenticeships in leadership and management

Useful Welsh words and phrases for Business Administrators / Gweinyddwyr Busnes

English Cymraeg
Budget Cyllideb
Collaborate Cydweithio
Communicate Cyfathrebu
Coordinate Cydlynu
Document Dogfen
Facilitate Hwyluso
Implement Gweithredu
Learning style Arddull dysgu
Management Rheoli
Merchandise Nwyddau
Motivate Ysgogi
Negotiate Trafod
Objectives Amcanion
Performance Perfformiad
Performance review Adolygiad perfformiad
Prioritise Blaenoriaethu
Process Proses
Project Prosiect
Quality audits Archwiliadau ansawdd
Recruit Recriwtio
Recruitment and selection methods Dylliau recriwtio a dethol
Schedule Atodlen
Signposting Cyfeirio
Skills gap Bwlch sgiliau
Stakeholders Rhanddeiliaid
Strategy Strategaeth
Supervise Goruchwylio
Teams Timau
What’s in it for me? Beth sydd ynddo i mi?

Find out more about business administration apprenticeships

Useful Welsh words and phrases for Care Workers / Gweithiwr Gofal

English Cymraeg
Adults Oedolyn
Aisabled Anabledd
Breakfast/lunch/supper time Amswer brecwast/cinio/swper
Can i come in? Ga i dod mewn?
Care plans Cynlluniau gofal
Care worker Gweithiwr gofal
Child centred Plentyn canolog
Child/children Plentyn/plant
Come in Dewch i mewn
Comfortable Cyfforddus
Dignity Urddas
Disabled Anabledd
Do you want a cup of tea/coffee? Wyt ti eisiau paned o de/coffi?
Family Teulu
Guidance Arweiniad
Health Iechyd
Health and social care Iechyd a gofal cymdeithasol
Hoist Taclyn codi
How do you feel? Sut wyt ti’n teimlo?
Hungry Eisiau bwyd
In pain Mewn poen
Inclusion Cynhwysiant
Individual Unigolyn
Kitchen Cegin
Learning disability Anabledd dysgu
Lounge lolfa
Manager Rheolwr
Medication Meddyginiaeth
Mobility Symudedd
Nurse Nyrs
Person-centred Person-ganolog
Positive behaviour Ynyddygiad cadarnhaol
Rights based approaches Dull seiliedig ar hawlia
Risk assessment Esesiad risg
Safeguarding Diogelu
School Ysgol
Start/reward charts Dechrau/siart gwobrwyo
Supervision Goruchwyliaeth
Support worker Gweithiwr cymorth
Support worker Gweithiwr cymorth
Support/assistance Cymorth
Team leader Arweinydd tîm
Therapeutic Therapiwtig
Thirsty Eisiau diod
Tired Wedi blino
Uncomfortable Anghyfforddus
Walking frame Ffrâm gerdded
Wellbeing lles
Wheelchair Cadair Olwyn
Would you like to join in today’s activity? Hoffech chi ymuno yn y gweithgaredd heddiw?
Young people/young person Person ifanc/pobol ifanc
Your room Eich ystafell

Get to know the childcare and health and social care apprenticeships

Useful Welsh words and phrases for Customer Service / Gwasanaeth Cwsmer

English Cymraeg
Brand Brand
Brand promise Addewid brand
Business markets Marchnadoedd busnes
Customer feedback adborth cwsmeriaid
Customer records Cofnodion cwsmeriaid
Documentation Dogfennau
Ethos Ethos
Expectations Disgwyliadau
Feedback Adborth
Finance Cyllid
Innovation arloesi
Interactions Rhyngweithio
Key Allwedd
Legal and ethical requirements Gofynion cyfreithiol amoesegol
Legal obligations rhwymedigaethau cyfreithiol
Manuals Llawlyfrau
Marketing materials Deunyddiau marchnata
Needs Anghenion
Organisational policies and procedures Polisïau a gweithdrefnausefydliadol
Partnerships Partneriaethau
Private Limited Companies Cwmnïau Cyfyngedig Preifat
Public Limited Companies Cwmnïau Cyfyngedig Cyhoeddus
Purpose Diben
Satisfaction Boddhad
Schedules/rotas Amserlenni/rotâu
Sole traders Unig fasnachwyr
Structure Strwythur
Tone of voice, choice of expression and body language Tôn llais,dewis mynegiantac iaithcorfforol

Useful Welsh words and phrases for Engineers / Peiriannydd

English Cymraeg
Accurate size Maint cywir
BOM – Bill of Materials Bil defnyddiau
Clockwise direction Cyfeiriad clocwedd
Detailed drawing Lluniad manwl
Engineer Peiriannydd
Finishing techniques Techneg orffennu
Gearing adjustment Addasiad gerio
Hammer Morthwyl
Industry Diwydiant
Junior Hacksaw Haclif fach
Knurling tools Offer nwrlio
Leather apron Ffedog ledr
Machined component cydran wedi’i pheiriannu
Needle clamp Clamp nodwydd
Oil can Can olew / oel
Pedestal drilling machine Peiriant drilio pedestal
Quick-release mechanism Mecanwaith rhyddhau cyflym
Revolutions per minute (RPM) Cylchdroeon y funud
Safety guard Gard diogelwch
Taps and dies Tapiau a deiau
Ultrasonic machining Peiriannu wltrasonig
Vacuum forming Ffurfio â gwactod
Washer Wasier
X-axis Echelin x
Y-axis Echelin y

Discover TSW’s fully funded engineering apprenticeships

Greetings in Welsh

Good morning / Bore da

Good afternoon / Prynhawn da

Good evening / Noswaith dda

Hello / Helo

Bye (goodbye) / Hwyl (fawr)

How to introduce yourself in Welsh

I am… / … dwi.

Who are you? / Pwy wyt ti?

How are you? / sut wyt ti?

Welsh courtesy phrases

How can i help? / Sut gallai helpu?

Thank you / Diolch

Yes please / Os gwelwch un dda

Excuse me / Esgusodwch fi

I am sorry / Mae flin da fi

No thank you / Dim diolch

How to ask for a name, address and telephone number in Welsh

What is your… / Beth yw eich…

Full name / …enw llawn?

Home address / …cyfeiriad cartref?

Mobile phone number / …rhif Ffon symudol?

Work phone number / …rhif ffon Gwaith?

Work email address / …cyfeiriad e-bost gwaith?

Who is your employer? / pwy yw eich cyflogwr?

What is your employer address? / beth ydy chyfeiriad eich cyflogwr?

Simple directions in Welsh

Where is the toilet? / Ble mae’r ty-bach?

Where is the kitchen? / Ble mae’r gegin?

Straight ahead /Syth ymlaen

Left / Chwith

Right / Reit

How do I find reception? / Sut allai dod o hyd i dderbynfa?

How to offer help in Welsh

How can I help? / Sut gallai helpu?

Do you need advice? / Oes angen cyngor arnoch chi?

I can show you / Gallaf ddangos i chi

Let me help / Gadewch i mi helpu

I will share resources with you / Byddaf un rhannu adnoddau gyda chi

Simple apprenticeship questions in Welsh

I’m having trouble accessing smart assessor / Rwy’n cael trafferth cyrchu asesydd SMART

How do I find my review? / Sut mae dod o hyd i’m hadolygiad?

Can you help me please? / Allwch chi fy helpu os gwelwch yn dda?

Do you have any resources I could use? / A oes gennych unrhyw adnoddau y gallwn eu defnyddio?

Awareness Days

Remember / Cofio

Red Poppy / Pabi Coch

Remembrance Sunday / Sul y Cofio

Charity / Elusen

Volunteer / Gwirfoddoli

Picture of Amanda Bathory-Griffiths
Amanda Bathory-Griffiths
Amanda is TSW's Head of Marketing. Her articles are largely about the benefits of professional development investment.
Share This Article

Develop Yourself

Schedule a call to discuss our courses

Subscribe to Our Blog

Similar Articles...

Margam Park Adventures Activity with corporate group
Leadership and Management
Matthew Channell

TSW Partners With Margam Park Adventure

TSW Training is excited to announce a new partnership with Margam Park Adventure (MPA), renowned for delivering dynamic outdoor experiences. This collaboration will fortify TSW’s